znajdź produkt:
zawansowane
twój kozyk
Brak produktów w koszyku
NEWSLETTER

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, ul. Wały gen. Sikorskiego 13, 87-100 Toruń.

 2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w  Toruniu jest Pani Małgorzata Kopczyńska, e-mail: iod@csw.torun.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania zamówienia złożonego przez Panią/Pana w księgarni internetowej CSW.

 4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W celu zrealizowania zamówienia złożonego przez Panią/Pana w księgarni internetowej CSW, konieczne jest podanie przez Panią/Pana danych pozwalających na wykonywanie wskazanej powyżej czynności.

  W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych wymaga Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Administrator nie przewiduje udostępniania Pani/Pana danych osobowych odbiorcom danych osobowych, ani też ich przekazywania do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 7. Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia, uregulowaniu przez Panią/Pana należności i  upływie okresu do zwrotu lub złożenia reklamacji, chyba że wyrazi Pani/Pan zgodę na ich dalsze przetwarzanie w celu realizacji kolejnych Pani/Pana zamówień. Wówczas Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po wycofaniu zgody, nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu ostatniego zamówienia poprzedzającego wycofanie zgody i  uregulowaniu przez Panią/Pana należności z  tytułu ostatniego zamówienia poprzedzającego wycofanie zgody.

  Zgodę można wyrazić poprzez zaznaczenie w formularzu zamówienia opcji „Wyrażam zgodę”

  Dane osobowe zawarte w dokumentach nadawczych oraz w dokumentach księgowych (rachunek/faktura) zostaną usunięte po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym należność została prawidłowo rozliczona.

 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na dalsze przetwarzanie danych w  celu realizacji kolejnych Pani/Pana zamówień, ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z uwzględnieniem zasad, o  których mowa w pkt 7. Jednocześnie informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail, na który składane są zamówienia.

  Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest umożliwienie Pani/Panu dokonywanie zakupów w księgarni internetowej CSW. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwa realizacja wskazanego powyżej celu.

drukuj  zapisz  
promocjenowościpolecamy